Mr. Shameem Ahmed
 
Mr. Shameem Ahmed
Director, BKMEA
 
Partner

Miswar Fashion Wears.
K3, Kutipara Lane, Tanbazar, Narayanganj

Mobile: 01711520347

Phone: 88-02-7633370, 7631848
Fax: 880-2-7631848