Al-Haj Habibur Rahman
 
Al-Haj Habibur Rahman
Director, BKMEA
 
Chairman

Pandemic Fashions Ltd.
191 Masdair, Chowdhory Complex, Fatullah, Narayanganj.

Mobile: 01713019026

Phone: 880-2-7633080, 7631413, 9751106
Fax: 880-2-7631492

E-mail: habibpandemic@yahoo.com, pandemic04@dhaka.net
website: www.pandemicfashions.com