Mr. Fakir Kamruzzaman Nahid
 
Mr. Fakir Kamruzzaman Nahid
Director, BKMEA
 
Managing Director

Fakir Fashion Ltd.
Dohargaon, P.O- Baliapara, P.S.-Rupganj,Narayanganj.-1460

Mobile: 01711547676

Phone: 88-02-9883059
Fax: 880-2-9554703

E-mail: vaskar@fakirfashion.com, compliance@fakirfashion.com